คำถามฝึกให้เด็กสะท้อนคิด (Reflection) และสรุปการเรียนรู้ (AAR) (ตามแนวทางจิตศึกษา โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์)

เมื่อจบการทำโครงงาน งานกลุ่ม หรือการเรียนแต่ละเรื่อง หากครูเปิดโอกาสให้เด็กได้สะท้อนคิด หรือแสดงความคิดเห็นความรู้สึกต่อเรื่องที่เรียนรู้ ครูก็จะทราบว่าเด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆหรือไม่ มีอุปสรรคปัญหาในการเรียนอย่างไร รวมทั้งเด็กได้สรุปความรู้ที่เรียนมา เกิดความเข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้นเมื่อได้ฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ  เรามีชุดคำถามนำมาแนะนำให้คุณครูนำไปใช้เปิดประเด็นให้เด็กๆ ได้สะท้อนคิดและสรุปการเรียนรู้ดังนี้

 • ชุดคำถามนำสะท้อนคิด (Reflection)
  -จากกิจกรรมที่ทำหรือเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และรู้สึกอย่างไร เพราะเหตุใด
  – นักเรียนเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
  – นักเรียนได้ความรู้หรือความเข้าใจใหม่อะไรบ้าง
  – จะดีกว่านี้ถ้า….
  – นักเรียนจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้กับชีวิตจริงอย่างไร
 • ชุดคำถามสรุปการเรียนรู้ (AAR)

– จากกิจกรรมที่ทำหรือเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และรู้สึกอย่างไร เพราะเหตุใด
– นักเรียนได้ความรู้หรือความเข้าใจใหม่อะไรบ้าง
– มีความรู้อะไรบ้างที่เราเข้าใจผิดหรือมักเข้าใจผิด และความรู้ที่ถูกต้องคืออะไร
– นักเรียนเจออุปสรรคปัญหาอะไร และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
– นักเรียนจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
– อะไรที่จะทำสำเร็จในวันนี้ สำเร็จอย่างไร
– บรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร
– จะดีกว่านี้ถ้า….
– สิ่งนั้นมีหลักการ วิธีการอย่างไร
– พรุ่งนี้จะทำอะไรต่อ
– วันนี้มีการสื่อสาร มีการบ้านอะไรหรือไม่
– สิ่งที่ทำให้รู้สึกภูมิใจในวันนี้ เพราะอะไร
– วันนี้อยากบอกอะไรตัวเอง
– วันนี้เห็นอะไรในตัวเองที่เปลี่ยนไป   

(ขอบคุณภาพจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์)
https://www.facebook.com/lamplaimatpattanaschool/photos/10158447519440399

ความรู้ชุด “ดูแลเด็กยุคโควิด” โดย สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
เนื้อหาจากการประชุมจัดการความรู้: การพัฒนาทักษะสมอง EF กับการเรียนรู้ของเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
ปรารถนา หาญเมธี เขียน
ผาณิต บุญมาก เรียบเรียง
ภาวนา อร่ามฤทธิ์ บรรณาธิการ