Executive Functions

”คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น
อยู่กับคนอื่นเป็นและมีความสุขเป็น”

รายงานผลการวิเคราะห์ระดับทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย

การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย ด้วยแบบประเมินทักษะสมอง EF 9 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย วัย 3 – 6 ปี (ฉบับครูปฐมวัย) ในจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น ข้อมูลพื้นฐานของประชากร และระดับทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยใน 15 อำเภอ

Executive Functions

“เราเห็นว่าประสบการณ์ในช่วงปฐมวัย
มีความสำคัญเพียงไรต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาตลอดชีวิต
ทั้งเห็นสภาพแวดล้อมในช่วงปฐมวัยได้ฝังลงใน “สมองของเด็ก”
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมองไปอย่างไร”

Andrew S. Garner, developingchild, havard.edu