Executive Functions

”คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น
อยู่กับคนอื่นเป็นและมีความสุขเป็น”

กลุ่มบริษัท RLG (Rakluke Learning Group) เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความเชื่อว่า “การเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”- Learning Makes Change และได้มุ่งมั่นสร้างการเรียนรู้หลากหลายสาระและรูปแบบโดยเฉพาะในการพัฒนาเด็กและครอบครัว มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี
บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทรักลูก ที่มีพันธกิจสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกวัย ผ่านกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมวงกว้าง ด้วยรูปแบบหลากหลายและสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาความรู้ใหม่ที่สำคัญและจำเป็น ผ่านสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
www.rlg-ef.com เป็นหนึ่งช่องทางสำคัญของ สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ในการนำเสนอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Executive Functions ที่ว่าด้วยการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพลิกผัน เด็กไทยควรได้รับการเตรียมตัวให้เข้มแข็งเพื่อเผชิญโลกของพวกเขา ทั้งในวันนี้ และวันหน้า

เราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพทางสมองที่จะ ”คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็นและมีความสุขเป็น” ซึ่งองค์ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ล่าสุดยืนยันความเชื่อนี้ด้วยการชี้ว่าสมองส่วนหน้าของมนุษย์เรามีศักยภาพที่เรียกว่า Executive Functions – EF ที่สามารถพัฒนาเป็นทักษะสมองที่จะนำพาแต่ละบุคคล ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข แม้ท่ามกลางอุปสรรคปัญหาให้ฝ่าก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จของชีวิตได้” แต่น่าเสียดาย ในขณะที่ความรู้สมัยใหม่เผยความจริงถึงศักยภาพสมองที่หลากหลายและลึกล้ำของมนุษย์ ระบบการศึกษาของประเทศไทยกลับหยุดนิ่งอยู่เพียงการเรียนแบบท่องจำ

เว็บไซต์ www.rlg-ef.com นี้จึงมุ่งนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ EF เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูได้ร่วมเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กไทยด้วยหลักการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีความสุขและเท่าทันโลกสืบไป

Executive Functions

“เราเห็นว่าประสบการณ์ในช่วงปฐมวัย
มีความสำคัญเพียงไรต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาตลอดชีวิต
ทั้งเห็นสภาพแวดล้อมในช่วงปฐมวัยได้ฝังลงใน “สมองของเด็ก”
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมองไปอย่างไร”

Andrew S. Garner, developingchild, havard.edu