เข้าใจเด็กวัยประถม ช่วงวัยเปลี่ยนผ่าน (Transition)

เข้าใจเด็กวัยประถม ช่วงวัยเปลี่ยนผ่าน (Transition)

เข้าใจเด็กวัยประถม ช่วงวัยเปลี่ยนผ่าน (Transition) ช่วงวัยประถมต้นเป็นช่วงที่เด็กเผชิญภาวะการเปลี่ยนผ่านจากปฐมวัยไปสู่ประถมศึกษา ซึ่งพ่อแม่และครูยังต้องใส่ใจพัฒนาเรื่องพัฒนาการ 4 ด้านต่อไป ไม่ใช่สอนเด็กให้นั่งเรียนอ่านเขียนอย่างเดียว พออยู่ชั้นป.4 – ป.6...