การเรียนทำให้ความสุขของเด็กประถม… ลดลง!!

การเรียนทำให้ความสุขของเด็กประถม… ลดลง!!

การเรียนทำให้ความสุขของเด็กประถม… ลดลง!! งานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และอาจารย์สาขาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เรื่อง “ความสุขของเด็กไทยในวัยเรียน” ซึ่งเก็บข้อมูลจากเด็ก 3,000 คนทั่วประเทศ...