ในการพัฒนาทักษะ EF มีข้อแนะนำที่พ่อแม่และครูควรใส่ใจ ดังต่อไปนี้

  • ในการพัฒนาทักษะ EF อาศัยความเข้าใจ บนสัมพันธภาพที่อบอุ่น มีความรักความเมตตา ความสม่ำเสมอของพ่อแม่ และครูเป็นพื้นฐาน
  • พัฒนาทักษะ EF ให้ลูกสม่ำเสมอในกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
  • ประเมินว่าลูกมี EF ในด้านใดบ้างเป็นจุดแข็ง ด้านใดบ้างเป็นจุดอ่อน ด้านที่เป็นจุดแข็งให้ส่งเสริมและชมเชย ด้านที่เป็นจุดอ่อนให้คอยปรับแก้
  • พัฒนาหรือเลือกกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา EF แต่ละด้านที่เหมาะสมกับลูก
  • ค่อยๆ เพิ่มความยากของกิจกรรมขึ้นทีละนิดเพื่อท้าทายเด็กให้คิด แต่ไม่ถึงกับยาก จนทำให้เครียด
  • การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆนอกบ้าน เป็นการช่วยฝึกทักษะ EF
  • พ่อแม่ควรใช้วิธีพัฒนาลูกที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมกับลูกแต่ละคน
  • ความเครียดเป็นตัวการสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะ EF พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักจัดการความเครียด และทำตัวเป็นตัวอย่าง สอนให้ลูกเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่น รู้จักควบคุมอารมณ์ รู้จักรอคอย รู้จักคาดการณ์ผลที่จะตามมาของการกระทำนั้น
  • เมื่อเด็กโตขึ้นอยู่ในวัยที่สามารถสื่อสารได้ดีควรสอนเด็กให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ เช่น ให้เด็กได้ฝึกการวางแผนการทำงานที่มีหลายขั้นตอนจนเสร็จฝึกการแก้ปัญหาฝึกการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและฝึกความจำขณะทำงานที่ยากขึ้น”ความเครียดเป็นตัวการสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะ EF”