วิธีใช้กิจกรรมงานศิลปะพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ให้ลูกวัยอนุบาล

ก่อนอื่น คุณครูต้องเข้าใจพัฒนาการด้านการทำงานศิลปะของเด็กด้วยว่า วัยใดทำอะไรได้แล้ว ดังนี้

ช่วงวัย 3 ขวบ สามารถละเลงหรือระบายสี วาดรูป หรือปั้นตามจินตนาการ

ช่วงวัย 4 ขวบ ละเลงหรือระบายสี วาดรูป หรือปั้นตามจินตนาการ และเล่า อธิบายสิ่งที่ทำได้ สามารถให้ความเห็นเมื่อดูงานศิลปะของคนอื่นได้ บอกหรือชี้ได้ว่าสีใดอ่อน สีใดเข้มประดิษฐ์สิ่งของหรือของเล่นตามจินตนาการของตัวเองได้ โดยใช้วัสดุใกล้ตัว

ช่วงวัย 5 ขวบ สามารถบอกชื่อรูปทรง รูปร่าง ลักษณะเส้นในภาพได้ วาด ปั้น ประดิษฐ์ พับ ฉีก ปะกระดาษจากจินตนาการตามหัวข้อที่กำหนดได้

งานศิลปะเป็นกิจกรรมที่คุณครูมักใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กมากที่สุด และถ้าพูดในแง่ของความสามารถ EF งานศิลปะจะช่วยพัฒนาให้เด็กมีความคิดยืดหยุ่นได้อย่างดี มีข้อแนะนำเพื่อให้คุณครูได้ใช้ประโยชน์จากงานศิลปะกับนักเรียนได้อย่างเต็มที่ดังนี้

จัดมุมทำงานศิลปะในห้องเรียน และเตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ทำงานศิลปะไว้ให้พร้อม เช่น กระดาษ สี กรรไกร กาว เศษวัสดุ ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่
ให้ความสำคัญกับชั่วโมงศิลปะ ไม่ใช่แค่ให้เด็กมีกิจกรรมทำ
เมื่อเด็กทำงานศิลปะเสร็จแล้ว ให้เด็กเล่าเกี่ยวกับงานศิลปะที่ทำ เช่น เล่าเรื่องราวในภาพวาด ทำไมถึงวาดภาพนี้ ฯลฯ ซึ่งเราจะได้เห็นความคิด จินตนาการของเด็ก
พาเด็กไปชมนิทรรศการศิลปะเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ไว้เป็น Working Memory ที่จะดึงออกมาใช้ในวันข้างหน้า
ให้เด็กได้มีโอกาสดูภาพงานศิลปะ ภาพถ่าย งานประติมากรรม งานฝีมือ งานประดิดประดอย ฯลฯ ที่หลากหลาย และชวนพูดคุยวิจารณ์ ออกความคิดเห็น
ให้ความสนใจและชื่นชมความพยายามของเด็กแต่ละคนในการทำงานศิลปะ
ติดผลงานของเด็กประดับบนผนังห้อง เพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชม
Ref : สำนักงานมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ (2552) สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี : แนะแนวสำหรับผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์,กรุงเทพฯ, แปลนฟอร์คิดส์.
“เมื่อเด็กทำงานศิลปะเสร็จแล้ว ให้เด็กเล่าเกี่ยวกับงานศิลปะที่ทำ เช่น เล่าเรื่องราวในภาพวาด ทำไมถึงวาดภาพนี้ ฯลฯ ซึ่งเราจะได้เห็นความคิด จินตนาการของเด็ก”