ผลการวิจัยระยะยาว พบว่า เด็กที่มีการพัฒนา EF ได้น้อยจะมีสุขภาพที่แย่กว่า ความมั่นคงทางการเงินและทางสังคมในวัยผู้ใหญ่จะต่ำกว่าเด็กที่มี EF ดีกว่า
ฐานของทักษะEF ที่แข็งแกร่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการรู้จักตัวเลขหรือตัวหนังสือ

Lewitt, E. M. & Baker, L. S. (1995). School readiness. TL. S. (1995). School readiness. The Future of Children, 5(2), 128-139.
EFs จะเป็นเครื่องทำนายความสำเร็จในโรงเรียน สุขภาวะ และรายได้ในอนาคต

พฤติกรรมกำกับควบคุมตนเองจะเป็นเครื่องทำนายทักษะทางสังคม ความสัมพันธ์กับครูและเพื่อนๆ การเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน สุขภาวะ ฐานะการเงิน และอัตราการทำผิดกฎหมาย

Moffitt TE, Arseneault L, Belsky D, et al. A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. P Natl Acad Sci USA. 2011;108(7):2693–2698.
Executive functioning กับ self-regulation เป็นเครื่องทำนายที่แข็งแรงมากถึงความสำเร็จในการเรียน แข็งแรงมากยิ่งกว่า IQ เสียอีก
Blair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in neurobiologicalconceptualization of child functioning at school entry. American Psychologist, 57(2), 111–127.