งานวิจัยชี้อย่างต่อเนื่องว่า การมี self-regulation กับ executive functioning skills ที่แข็งแรง เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางภาษาและการอ่านออกเขียนได้ที่แข็งแรงด้วย
Diamond & Lee, 2011; McClelland, et al., 2007; Raver et al., 2011.
งานวิจัยชี้ว่า โดยทั่วไปแล้ว ทักษะการอ่านจะบอกถึงความสามารถของ EF ในขณะเดียวกับ ทักษะ EF ก็จะบอกถึงความสามารถในการอ่าน  งานวิจัยนี้บอกเราว่า การพัฒนาความเชื่อมโยงของทักษะ 2 ด้านนี้มีผลต่อกัน
Carol Connor, Stephanie Day; Beth Phillips; Mike Kaschak– Arizona State University,Twenty-First Annual Meeting, www.triplesr.org