Download
Download is available until [expire_date]
  • Version 1.0
  • Download 4500
  • File Size 790.76 KB
  • File Count 1
  • Create Date 01/12/2023
  • Last Updated 03/12/2023

งานแถลงผลโครงการวิจัย ผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จในเด็กปฐมวัย และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guideline

งานแถลงผลโครงการวิจัย ผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จในเด็กปฐมวัย และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guideline