คุณลักษณะรวมๆ ในการบริหารจัดการชีวิตและการงานที่จะนำพาคนเราไปพบความสำเร็จในชีวิต เป็นทักษะในกระบวนการคิดขั้นสูง = High-Level Cognitive Functions หรือเรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า Executive Functions (EF)

คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะเป็นคนที่….

… คิดเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ คิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้ดี เมื่อมีเรื่องต้องตัดสินใจก็มีหลักคิด มีการพินิจพิจารณาไตร่ตรองดี สามารถตัดสินใจได้เหมาะสม

… รู้จักวางแผนก่อนลงมือทำ ครั้นเมื่อลงมือ ก็สามารถทำได้เป็นขั้นเป็นตอน หากทำไปแล้วเกิดอุปสรรค ก็รู้จักแก้ไข หรือคิดค้นหาทางออกใหม่ๆ ไม่ติดตันตายตัวอยู่กับความคิดเดิมๆ หรือความเคยชินเดิมๆ

… สามารถจัดสัมพันธภาพได้ดี เพราะรู้จักควบคุมอารมณ์ ควบคุมพฤติกรรมตนเอง จนเป็นที่ยอมรับรักใคร่ของผู้คนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัว

… รู้จักยับยั้ง ควบคุมตัวเอง ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งเร้าเย้ายวน เช่น การพนันเกม ยาเสพติด แอลกอฮอล์ สิ่งเร้าทางเพศ ฯลฯ ไม่ว่าในวัยเด็กหรือเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ใดๆโดยเฉพาะในโลกสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนสับสน เต็มไปด้วยสิ่งเร้า

คุณลักษณะรวมๆ ในการบริหารจัดการชีวิตและการงานดังกล่าวนี้เป็นทักษะในกระบวนการคิดขั้นสูง = High-Level Cognitive Functions หรือเรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า Executive Functions (EF) ซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นทักษะความสามารถที่จะนำพาคนเราไปพบความสำเร็จทั้งในด้านหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว

“คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะเป็นคนที่…. … คิดเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ คิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้ดี เมื่อมีเรื่องต้องตัดสินใจก็มีหลักคิด มีการพินิจพิจารณาไตร่ตรองดี สามารถตัดสินใจได้เหมาะสม”