โครงการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วยเครื่องมือ 7 วิธีพัฒนาลูกสมวัย สมองดี มี EF : กรณีศึกษาในอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันอาร์แอลจี ภายใต้การสนับสนุนขสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเครื่องมือ “7 วิธีพัฒนาลูกสวัย สมองดี มี EF” ต่อทักษะการสื่อสาร ให้คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทักษะการติดตามเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF ของพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือต่อไป
กลุ่มตัวอย่างที่ทำการทดลอง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน 46 คน และพ่อแม่ผู้เลี้ยงเด็กในอำเภอพญาเม็งรายจังหวัดเชียงรายที่นำเด็กมารับบริการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน 115 คน
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ จึงร่วมเป็นนักวิจัยในการเก็บข้อมูลภาคสนามขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำมาพัฒนาเครื่องมือ 7 วิธีฯ ให้ผู้ใช้นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีการดำเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใช้แนวคำถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ต่อการใช้เครื่องมือ 7 วิธีฯ เพื่อนำไปปรับและพัฒนาเครื่องมือต่อไป