ในโลกยุคใหม่ คนที่รู้จักคิดยืดหยุ่น คิดนอกกรอบ จะได้เปรียบ ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายได้ดี แก้ปัญหาเก่ง มีมุมมองใหม่ๆ กล้าที่จะคิดใหม่ทำใหม่ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์

รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในชีวิตของคนๆ หนึ่งนั้น การจะมีความยืดหยุ่นทางความคิด ต้องเริ่มจากการรู้จักยับยั้งชั่งใจคิดไตร่ตรอง (Inhibit) ก่อน และมีความจำที่ดี (Working Memory) เป็นพื้นฐาน เด็กที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้จึง มักทำผิดซ้ำๆ ทั้งนี้เป็นเพราะเขามักไม่ค่อยปรับความคิด เปลี่ยนการกระทำ คิดและทำแบบเดิมๆ ไม่สามารถคิดต่างไปจากเดิมได้

และยังอธิบายว่า กระบวนการคิดยืดหยุ่นเกิดขึ้นเมื่อเด็กจำข้อมูลที่คุ้นเคยได้แล้วรู้จักหยุดคิดไตร่ตรองเมื่อสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย การรู้จักหยุดคิดนั่นเองคือโอกาสทองที่สมองจะเปิดรับข้อมูลที่เป็นมุมมองใหม่เข้าไปอยู่ใน Working Memory ใช้เป็นตัวเลือกในการคิดตัดสินใจใหม่ เพราะฉะนั้น เด็กที่ถูกฝึกให้รู้จักควบคุมตัวเองให้หยุดคิดไตร่ตรอง จึงจะสามารถคิดยืดหยุ่น คิดนอกกรอบได้

“เด็กที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ มักจะทำผิดซ้ำๆ ทั้งนี้เป็นเพราะเขามักไม่ค่อยปรับความคิด เปลี่ยนการกระทำ คิดและทำแบบเดิมๆ ไม่สามารถคิดต่างไปจากเดิมได้”