เด็กสมาธิสั้นและเด็กแอลดี เป็นเพราะมีความบกพร่องของสมองส่วน Executive Function นั่นเอง

Thomas E. Brown นักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยเยล พบว่า คนที่สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder-ADHD) มีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับความบกพร่องในการทำงานของทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions) ทำให้คนที่มีอาการนี้ ไม่สามารถจัดการกับสมองตนเองให้จดจ่อตั้งใจกับสิ่งที่ต้องทำได้

ข้อมูลจาก Lynn Meltzer และ Kalyani Krishnan บอกว่าเด็กสมาธิสั้นและเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disabilities-LD)ต่างมีสมองส่วน EF บกพร่อง เป็นพวกที่มีข้อมูลมากเกินไป แต่ไม่สามารถประมวลและจัดลำดับความสำคัญได้ พวกเขาจะต้องได้รับการฝึกให้แยกแยะว่าข้อมูลใดสำคัญที่สุด แล้วคัดทิ้งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป นอกจากนี้ยังต้องฝึกปรับความคิดจากที่คิดเรื่องใหญ่ให้ไปสู่การคิดในรายละเอียดให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับคนเหล่านี้ พวกเขาจึงไม่สามารถทำงานที่เป็นโครงการหรือเขียนเรียงความได้

คนที่เป็นออติสติกก็มีความบกพร่องในเรื่อง EF เช่นกันไม่สามารถวางแผนอนาคตและมีความยืดหยุ่นทางความคิดได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ความรู้เรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจและเห็นใจคนที่มีความบกพร่องเหล่านี้มากขึ้น คุณครูอาจช่วยให้เขาได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตและความสามารถในด้านอื่นๆ ต่อไปได้

Ref :
– Thomas E. Brown, Attention Deficit Disorders and Comorbidities in Children: Adolescents and Adults.
– Lynn Meltzer and Kalyani Krishnan in Executive Function in Education: From Theory to Practice. Improving Executive Function Skills
– An Inovative Strategy that May Enhance Learning for All Children

“เด็กสมาธิสั้นและเด็กแอลดีจะต้องได้รับการฝึกให้แยกแยะว่าข้อมูลใดสำคัญที่สุด แล้วคัดทิ้งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ต้องฝึกปรับความคิดจากคิดเรื่องใหญ่ให้ไปสู่การคิดในรายละเอียดให้ได้”