การดูแลพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยอนุบาล มีความสำคัญต่อการสร้างพื้นฐาน EF ที่ดี เด็กที่มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีจะกำกับควบคุมตัวเองได้ดี มีความยับยั้ง

การดูแลพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยอนุบาล มีความสำคัญต่อการสร้างพื้นฐาน EF ที่ดี เด็กที่มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีจะกำกับควบคุมตัวเองได้ดี มีความยับยั้งชั่งใจ มีสมาธิจดจ่อต่อการเรียนรู้ ดังนั้นพ่อแม่ คุณครูต้องช่วยเด็กให้มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี เด็กจึงจะมีจิตใจที่แจ่มใส ร่าเริง มีความสุข พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยวิธีการต่อไปนี้

– คุณครู ผู้ใหญ่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พร้อมที่จะเข้าใจและรับฟัง
– คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์มีความหนักแน่น สม่ำเสมอ ไม่ฉุนเฉียวง่าย ไม่แสดงความก้าวร้าวรุนแรง
– เมื่อเด็กอาละวาด คุณครูต้องใจเย็น สงบ ตั้งสติ อาจปล่อยให้เด็กแสดงออกสักระยะหนึ่ง แล้วค่อยปลอบโยน
– ถ้าเด็กร้องขอสิ่งที่ไม่สามารถให้ได้ทันที คุณครูต้องบอกให้รอ และบอกว่าจะได้เมื่อไร แล้วจัดให้ตามนั้น
– ใช้วิธีเบนความสนใจเมื่อเด็กร้องจะเอาให้ได้ เมื่อสงบแล้วค่อยอธิบายเหตุผล
– หากเด็กร้องไห้ คุณครูไม่ควรบังคับให้เด็กหยุดร้องทันที ต้องใจเย็น เบี่ยงเบนความสนใจ แต่ห้ามหลอกเด็กหรือสัญญาอะไรที่ไม่สามารถทำตามสัญญาได้
– ไม่ตำหนิเด็กต่อหน้าคนอื่น หรือเปรียบเทียบกับเด็กอื่น
– เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้สึกต่อเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามโอกาสและความเหมาะสม เช่น เรื่องการไปเที่ยวในวันหยุด เรื่องสัตว์เลี้ยง ฯลฯ
– เล่านิทานแล้วพูดคุยกับเด็ก ให้เด็กแสดงความรู้สึกนึกคิด เช่น ชอบไม่ชอบอะไร สนุกไหม รู้สึกอย่างไร
– ชื่นชมเมื่อเด็กทำสำเร็จ ให้กำลังใจเมื่อทำ
– เด็กที่มีปัญหาก้าวร้าวรุนแรง เพื่อนๆ มักไม่ค่อยยอมรับคุณครูควรหาโอกาสให้เด็กทำความดีหรือเป็นผู้นำกิจกรรม เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะทำความดีและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
– ให้เด็กได้เล่าถึงของรักของหวงของตนเอง
เด็กอารมณ์ดี EF จะพัฒนาตามมาอย่างแน่นอนค่ะ

“เมื่อเด็กอาละวาด คุณครูต้องใจเย็น สงบ ตั้งสติ อาจปล่อยให้เด็กแสดงออกสักระยะหนึ่ง แล้วค่อยปลอบโยน”