คนเราจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ ต้องรู้จักวางแผนและมีระบบการทำงาน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทำได้  ดร.คิม คอลลินส์ (Kim Collins) ได้แนะวิธีพัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผนและจัดระบบ (Planning/Organizing) อย่างง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้กับการทำงานได้ทุกประเภท

ดร.คิม คอลลินส์ (Kim Collins) ได้แนะวิธีพัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผนและจัดระบบ (Planning/Organizing) อย่างง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้กับการทำงานได้ทุกประเภท ดังนี้

ทำให้ง่าย (Simplify)โดย
– แตกกิจกรรมที่ยากๆ ออกเป็นขั้นตอนง่ายๆ
– เขียนขั้นตอนเหล่านี้ให้ชัดเจน แล้วคอยติดตาม ทำตามขั้นตอนนั้น
– ทำเสร็จแล้วก็ติ๊กออก จนกว่าจะทำเสร็จทุกขั้นตอน

ทำให้เป็นกิจวัตร (Routinize) โดย
– สร้างขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedures (SOPs) ที่เป็นคู่มือการทำงาน เพื่อให้เกิดการกำกับขั้นตอนงานที่ชัดเจน ตั้งแต่ต้นไปจนจบขั้นสุดท้าย
– วิเคราะห์ขั้นตอนแต่ละขั้นตอน แล้วระบุวัสดุอุปกรณ์หรือข้อมูลที่ต้องใช้ลงไปด้วย

จัดระบบในการดำเนินการ (Organize)
– วางผังการทำงานเป็น วัน สัปดาห์ เดือน ปี
– จัดวางสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ให้พร้อมใช้ ติดป้ายชัดเจนเพื่อรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน
คุณครูสามารถนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้จัดการวางแผนการทำงาน ซึ่งจะทำให้ภารกิจที่หลากหลายของคุณครูสำเร็จลุล่วงด้วยดี
Reference : Kim Collins, Ph.D, University of Illinois at Urbana-Champaign , Optimize work performance by simplifying, routinizing, and organizing job tasks.http://disability.illinois.edu/improving-memory-and-executive-functioning

“คนเราจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ ต้องรู้จักวางแผนและมีระบบการทำงาน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทำได้”