งานวิจัยที่พบว่า การฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นกิจกรรมที่ให้ผลในการพัฒนา EF ทั้งในเด็ก วัยหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ

วารสาร Psychonomic Bulletin and Review ได้ตีพิมพ์บทความ “Benefits of Regular Aerobic Exercise for Executive Functioning in Healthy Populations” ชี้ว่า มีหลักฐานมากมายที่บอกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกสม่ำเสมอเป็นวิธีง่ายๆ ที่จะทำให้คนที่มีสุขภาพปกติได้รับการพัฒนา EF

ในกลุ่มเด็กนักเรียน การเต้นแอโรบิกช่วยพัฒนาการทำงานของ Working Memory ในการดึงเอาข้อมูลมาคิดพลิกแพลงท่าเต้น ต้องใช้สมาธิจดจ่อกับการเต้น และต้องยับยั้งตัวเองไม่ให้เบี่ยงเบนความสนใจ อีกทั้งการออกกำลังกายสม่ำเสมอยังเชื่อมโยงกับ สัมฤทธิผลทางการเรียนด้วย

ในคนหนุ่มสาว แม้ว่าจะเป็นวัยที่ทักษะ EF พัฒนาเต็มที่แล้วก็ตาม แต่การออกกำลังกายแบบแอโรบิกได้ช่วยรักษาระดับ EF ไว้ให้คงที่ คนที่ฝึกสม่ำเสมอจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไวกว่าและแม่นยำกว่าคนที่ไม่ได้เต้น รวมทั้งจับจุดที่ผิดพลาดในงานที่ใช้ความเร็วได้ดีกว่า

ส่วนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การเต้นแอโรบิกสม่ำเสมอจะช่วยกระตุ้น EF ที่กำลังเสื่อมไปตามวัย ให้รักษาระดับอยู่ได้ เช่น เรื่องของสมาธิจดจ่อ การคิดยืดหยุ่น ความจำ มีการวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้สูงอายุออกกำลังกายแบบแอโรบิกสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.เป็นเวลา 6 เดือน ผลการสแกนสมองทั้งก่อนและหลัง พบว่า “มีปริมาณของ grey matter และ white matter เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมองที่ทำงานเกี่ยวกับ EF เปรียบเทียบกับผู้สูงอายุอีกกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบอื่นเป็นเวลา 6 เดือนเหมือนกันแต่ไม่ปรากฏการเพิ่มขึ้นของสมองดังกล่าว” ไม่ว่าวัยไหน มาออกกำลังกายด้วยแอโรบิกกันเถอะ
Ref : Annie Murphy Paul , The Science of Smart: A Surprising Way To Improve Executive Function, 13 Mar 2013