Working Memory หรือความจำขณะทำงานเป็นพื้นฐานของความสามารถหลายๆ อย่างที่จะตามมา ได้แก่ การเขียน การอ่าน การคิดเชื่อมโยง การคิดวางแผน จัดลำดับความสำคัญ การตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด
ความจำดีตั้งแต่วัยเด็กจะเป็นพื้นฐานให้เรียนรู้ได้ดี มีทักษะความสามารถด้านอื่นๆ ตามมา
ความจำที่เรียกว่า working memory หรือความจำขณะทำงานมีความเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความจำดีอย่างไร รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวว่า Working memory เป็นพื้นฐานการพูด อ่าน เขียน เด็กจะสร้างพฤติกรรมการจดจำ เลียนแบบขึ้น เมื่อมีการพูดคุยกับผู้อื่น เด็กจะเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ในความทรงจำมาพูดตอบโต้หรือเอามาเขียนเรียบเรียง ในการอ่านก็ต้องเชื่อมโยงสิ่งที่อ่านกับข้อมูลในความทรงจำ[vc_single_image image=”9843″ img_size=”full”]
นอกจากนี้ Working memory ยังเป็นพื้นฐานของการคิดเชื่อมโยง วางแผน จัดลำดับความสำคัญ ตัดสินใจ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ โดยประมวลข้อมูลที่เกิดก่อน เปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดในปัจจุบันตลอดเวลา เมื่อเราต้องการ update
ข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ทำอยู่ เราต้องวางแผนจัดลำดับ คิดพิจารณาทางเลือก เชื่อมโยงข้อมูลหาความเกี่ยวข้อง
สิ่งต่างๆ
นอกจากนี้แล้ว ยังช่วยให้เกิดความคิดรวบยอด กระบวนทัศน์ มโนทัศน์และหลักการของสิ่งต่างๆเกิดเป็นองค์ความรู้
ไม่ใช่แค่เพียงรับรู้ เพราะถ้าข้อมูลความรู้ที่ผ่านเข้ามาไม่ได้นำกลับไปใช้ ก็จะเป็นเพียงแค่การรับรู้เท่านั้นดังนั้น working memory จึงมีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้ลูกเป็นคนเก่ง ปัญญาดี

“working memory เป็นพื้นฐานด้านการพูด อ่าน เขียน การใช้ภาษา การคิดเชื่อมโยง การคิดวางแผน จัดลำดับความสำคัญ การตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ความคิดรวบยอด กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ และหลักการ”