[vc_row][vc_column][vc_column_text]คนที่ “คิดเป็น ทำงำนเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหำเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหำควำมสุขเป็น” คือเป้าหมายของระบบการศึกษาและการสร้างพลเมืองของทุกสังคม ใช่หรือไม่ ? และคนแบบนี้ ย่อมประสบความสาเร็จในการเรียน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว หรือในการทางานประกอบอาชีพด้วย ใช่หรือไม่

ในชีวิตจริง พวกเราล้วนมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า คนที่ประสบความสาเร็จมักจะมีคุณลักษณะเหล่านี้…
– คิดมีเหตุมีผล เป็นระบบ คิดวิเคราะห์ได้ เมื่อต้องตัดสินใจก็มีหลักคิด มีการพิจารณาไตร่ตรองดี
– ทำงานเป็น รู้จักวางแผนก่อนลงมือทา ครั้นเมื่อลงมือก็ทาได้เป็นขั้นเป็นตอน ไม่มั่วซั่วสับสน
– เมื่อเกิดอุปสรรคก็รู้จักแก้ไข อดทน อึดฮึดสู้ หรือหาทางออกใหม่ๆ ไม่ติดอยู่กับความคิดความเคยชินเดิมๆ
– จัดสัมพันธภาพได้ดี เพราะรู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมตนเอง จนเป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆ
โดยเฉพาะในโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รุนแรง ซับซ้อน พลิกผัน เต็มไปด้วยสิ่งเร้าเย้ายวน คนที่มีความยับยั้งชั่งใจ สามารถควบคุมกากับตนเองได้ ก็ยากที่จะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ต่างๆ คนที่ปรับตัวง่ายก็จะอยู่ได้ดีไม่ว่าสถานการณ์จะพลิกผันไปแค่ไหน คนที่คิดวิเคราะห์ได้ดี มีน้าอดน้าทนก็จะแก้ปัญหายากๆ ของชีวิตได้
คุณลักษณะรวมๆ ในการบริหารจัดการชีวิตและการงานดังกล่าวข้างต้น นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า เป็นทักษะการคิดขั้นสูงของสมองของมนุษย์เรา ที่เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า Executive Functions (EF) หรือ “ทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สาเร็จ”

เรียบเรียงโดย สุภาวดี หาญเมธี
สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
พฤษภาคม 2559[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]