งานวิจัยชี้ว่า การฝึกฝนดนตรี ส่งผลต่อการพัฒนา EF ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ โดยทีมนักวิจัยจาก Laboratories of Cognitive Neuroscience จาก Boston Children’s Hospital ในรัฐแมสสาชูเซตต์ สหรัฐอเมริกา ได้วิจัยเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างในผู้ใหญ่ที่เป็นนักดนตรี และผู้ที่ไม่ได้เป็นนักดนตรี พบว่า ผู้ใหญ่ที่เป็นนักดนตรีทำการทดสอบได้ดีกว่าในด้านการยืดหยุ่นความคิด (cognitive flexibility) ความจำเพื่อใช้งาน( working memory) และความสามารถด้านภาษาพูด (verbal fluency)

ส่วนเด็กที่เรียนดนตรี สามารถทำการทดสอบได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียน ในด้าน ความสามารถในภาษาพูด (verbal fluency) ความเร็วในการประมวลข้อมูล(processing speed)

Zuk J., Benjamin C., Kenyon A., Gaab N., Behavioral and Neural Correlates of Executive Functioning in Musicians and Non-Musicians http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0099868