โรงเรียนและบ้าน คุณครูและผู้ปกครองต้องร่วมมือกัน จึงจะพัฒนา EF ได้ผลดี
เช่นเดียวกับการพัฒนาเด็กทุกๆ ด้าน หากโรงเรียนและบ้าน คุณครูและผู้ปกครองร่วมมือกัน การพัฒนา EF ในเด็กจึงจะได้ผลดี มีวิธีการขั้นตอนต่างๆ ที่เด็กควรจะต้องได้รับการดูแลร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับที่บ้านดังนี้

1. เมื่อเด็กมาถึงชั้นเรียน ให้เด็กเอาการบ้านกับสมุดเซ็นของพ่อแม่ออกจากกระเป๋ามาวางไว้บนโต๊ะ
2. คุณครูตรวจเช็คว่าการบ้านเรียบร้อย พ่อแม่เซ็นสมุดหรือไม่
3. คุณครูเขียนตารางเรียนของวันนี้ไว้บนกระดานให้เห็นชัดๆ และคุณครูอ่านให้ฟังว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้าง
4. ให้เด็กๆ นำอุปกรณ์การเรียนไว้ในลิ้นชักโต๊ะ
5. คอยเตือนให้โต๊ะของเด็กๆ ละอาด ไม่มีของวางเกะกะ ถ้าของใหญ่ใส่ในลิ้นชักไม่ได้ ก็หาชั้นวางให้เด็กๆ ได้วางข้าวของ
6. ใช้สีช่วยในการแบ่งแยกสมุดวิชาต่างๆ เพื่อให้เด็กจำได้ง่าย
7. คุณครูคอยเตือนบอกเวลา เช่น อีก 10 นาทีเราจะทำอะไร….
8. ให้เด็กๆ ช่วยกันนับ 1-5 เพื่อให้ทุกคนเตรียมความพร้อมและตั้งใจเริ่มต้นหรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมกัน
9. ทำรายการกิจกรรมประจำวันให้เด็กติดไว้ที่โต๊ะ และเมื่อทำกิจกรรมแล้วก็เช็ครายการนั้น
10. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ และให้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มสีฟ้า ให้ไป…..
11. ให้เด็กนั่งทำงานในอิริยาบถหรือสถานที่ต่างๆ ได้ ไม่ใช่ต้องนั่งที่เดิมตอลดเวลา
12. กำหนดพฤติกรรมที่อยากเห็นจากเด็ก แล้วให้ทำซ้ำๆ
13. เขียนการบ้านไว้บนกระดาน ก่อนกลับบ้านให้เด็กจด
14. ย้ำกับเด็กๆ ให้ทำการบ้าน เอาสมุดให้พ่อแม่เซ็น และเก็บข้าวของอุปกรณ์ต่างๆ
15. ดูแลให้เด็กๆ ใส่สมุดการบ้านกับเครื่องเขียนลงในกระเป๋า
16. ใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนในการสื่อสารเรื่องการบ้าน ประกาศหรือสื่อสารสิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบ หรือใช้วิธีเขียนจดหมายก็ได้
17. เมื่อเด็กถึงบ้าน พ่อแม่ดูแลให้เด็กทำการบ้านทันที
18. ให้เด็กนั่งทำงานในบริเวณที่สงบ และพ่อแม่มองเห็น
19. พ่อแม่ต้องช่วยตรวจตราการบ้านว่าทำเรียบร้อยและลงนามรับรอง
20. ดูแลให้ลูกเก็บสมุดการบ้านและอุปกรณ์ใส่ในกระเป๋า และเตรียมวางกระเป๋าไว้ที่ข้างประตู ตอนเช้าจะได้หยิบสะดวก ไม่หลงลืมอะไร

Reference : http://www.theinclusiveclass.com

“โรงเรียนและบ้าน คุณครูและผู้ปกครองต้องร่วมมือกัน จึงจะพัฒนา EF ได้ผลดี”