การวิจัยเรื่องผลจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสถาบัน RLG (Rakluke Learning Group) และสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ
เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed-method) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อตัวเด็ก ครอบครัว และโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางในการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักวิชาการการศึกษาปฐมวัย จำนวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็ก จำนวน 10 คน ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล จำนวน 10 คน ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 10 คน ครูอนุบาล จำนวน 50 คน ผู้ปกครอง จำนวน 300 คน และเด็ก จำนวน 300 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 สังกัด คือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย และสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 690 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ประเภท ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) ประเด็นคำถามในการสนทนากลุ่ม และ 3) แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์แบบสามเส้า (Triangulation) การวิเคราะห์เชิงบรรยาย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน