สำหรับเด็กวัย 3-5 ปี วิธีดูว่าเด็กมีการจำที่ดี ดูได้จาก…
ช่วงวัย 3 ขวบ ท่องคำคล้องจองหรือคำกลอนสั้นๆ ได้ ร้องเพลงง่ายๆ จนจบได้ จำคำสั่งง่ายๆ ได้
สำหรับเด็กวัย 3-5 ปี วิธีดูว่าเด็กมีการจำที่ดี ดูได้จาก…
ช่วงวัย 3 ขวบ ท่องคำคล้องจองหรือคำกลอนสั้นๆ ได้ ร้องเพลงง่ายๆ จนจบได้ จำคำสั่งง่ายๆ ได้
ช่วงวัย 4 ขวบ ฟังนิทานแล้วเล่าย้อนกลับได้ บอกเล่าได้ว่าวันนี้ไปทำอะไรมา ทำงานตามที่ได้มอบหมายง่ายๆ ได้
ช่วงวัย 5 ขวบ ฟังนิทานแล้วเล่าต่อโดยมีรายละเอียด ไปทำอะไรกับใคร สามารถเล่าได้อย่างละเอียด ทำตามคำสั่งให้ทำงานที่เป็นกิจวัตร 2 คำสั่งพร้อมๆ กันได้ (เช่น เอาสมุดออกจากกระเป๋าแล้วไปนั่งทำที่โต๊ะของหนู)

มีกิจกรรมพัฒนาความจำหรือ Working Memory ง่ายๆ ที่คุณครูสามารถนำมาใช้กับเด็กๆ ในชั้นเรียนได้ดังนี้

– ชวนเด็กร้องเพลง ท่องบทกลอน คำคล้องจอง เล่นเกมเกี่ยวกับคำ เช่น คำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “มะ” เกมที่เกี่ยวกับชื่อสัตว์ เกมที่เกี่ยวกับการจำตัวเลข ฯลฯ
– เล่านิทาน อ่านหนังสือกับเด็ก แล้วชวนพูดคุยเกี่ยวกับนิทานเรื่องนั้น
– ชวนเด็กเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านไปเมื่อวาน หรือเมื่อเช้า
– ชวนเด็กวาดภาพเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียน (ผ่านสถานที่อะไรบ้าง)
– ทบทวนกับเด็กในเรื่อง วันเดือนปี ที่เด็กควรรู้ เช่น ใน 1 สัปดาห์ 1 เดือนมีกี่วัน ปีหนึ่งมีกี่เดือน เรื่องเกี่ยวกับบ้าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ตั้งของบ้าน ฯลฯ

Ref : สำนักงานมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ (2552) สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี : แนะแนวสำหรับผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์,กรุงเทพฯ, แปลนฟอร์คิดส์.

“คุณครูเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง แล้วอย่าลืมให้เด็กๆ เล่าบ้าง”