พ่อแม่และครูมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้เด็กมีทักษะความสามารถกำกับควบคุมตนเอง ด้วยวิธีการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

การเสริมสร้างความสามารถในการกำกับควบคุมตัวเองคุณครูสามารถเสริมสร้างเด็กนักเรียนได้ด้วยวิธีการต่างๆ ในชีวิตประจำวันดังต่อไปนี้
– พูดคุยทำความตกลงกับเด็กๆ ในกฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติต่างๆ เช่น ทำงานให้เสร็จแล้วจึงจะเล่นได้ เมื่อได้ยินเสียงระฆังให้หยุดเล่นและเดินไปเข้าแถว เป็นต้น
– ให้กำลังใจชมเชยที่เด็กทำตามข้อตกลงหรือทำงานจนเสร็จ
– คุณครูเป็นแบบอย่างของการควบคุมตัวเอง ไม่แสดงอารมณ์และพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ดุว่ารุนแรง
– ฝึกเด็กให้รู้จักอดทนรอคอยทีละน้อย เพิ่มระยะเวลาของการรอคอยให้นานขึ้น ให้รู้จักเข้าคิว
พยายามให้เด็กได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองที่โรงเรียนให้มากที่สุด
– ให้โอกาสเด็กได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบช่วยเหลืองานในห้องเรียนหรืองานของโรงเรียนเท่าที่จะทำได้
– อย่าจู้จี้จุกจิก บ่น พูดซ้ำซาก ซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้ผล
– ใช้วิธีให้กำลังใจและเสริมแรงพฤติกรรมด้านบวก เช่น เมื่อเด็กอดทนรอคอยได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ทำงานจนเสร็จ เป็นต้น
– เมื่อเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมได้ ต้องใช้หลักใจเย็น ค่อยๆ พูดจา อย่าเพิ่งเรียกร้องหรือสั่งให้หยุดทันที
– คุณครูเป็นตัวอย่างในการตรงต่อเวลา และฝึกเด็กให้ทำอะไรเป็นเวล่ำเวลาด้วย
ที่สำคัญคุณครูต้องมีความหนักแน่นดูแลเด็กให้ฝึกฝนเช่นนี้สม่ำเสมอ การฝึกจึงจะสำเร็จได้ผลดี

“พ่อแม่และครูมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้เด็กมีทักษะความสามารถกำกับควบคุมตนเอง ด้วยวิธีการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน”