ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

โปรแกรมป้องกันฯ แบ่งตามประเภทของระดับการเจาะเข้าหากลุ่มเป้าหมาย  โปรแกรมครอบจักรวาล Universal programs: ออกแบบมาเพื่อประชากรทั่วไป เช่น สำหรับเด็กทุกคนในโรงเรียน โปรแกรมคัดเลือก Selective programs:  ออกแบบเพื่อเจาะจงไปที่กลุ่มที่มีความเสี่ยง...
ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

การวางแผนป้องกันยาเสพติดในชุมชน ชุมชนจะพัฒนาแผนป้องกันยาเสพติดบนฐานการวิจัยได้อย่างไร   กระบวนการวางแผนป้องกันยาเสพติดของชุมชน  ทำได้โดย ; ระบุปัญหา; สภาพและลักษณะของการติดยาเสพติดในชุมชน(...
ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกัน ดังกล่าวแล้วว่า การศึกษาวิจัยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาพยายามที่จะหาว่า  ปัญหาการเสพติดเกิดขึ้นอย่างไร  พัฒนาอย่างไร ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสเสพติดเราเรียกว่า “ปัจจัยเสี่ยง” ปัจจัยที่ลดโอกาสเสพติด เรียกว่า “ปัจจัยป้องกัน” งานวิจัยชี้ว่า...
ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

การเปลี่ยนมุมมองต่อการเสพติดว่าเป็นโรคของสมอง NIDA และสำนักงาน National Drug Control Policy ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเรื่องการเสพติดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เห็นพ้องกันว่าตลอดศตวรรษที่แล้ว...
ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านสมองต่างยอมรับกันมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า “การเสพติดเป็นโรคของสมอง” ที่นำไปสู่แนวทางใหม่ในการป้องกัน การบำบัด และการวางนโยบายสุขภาพด้านยาเสพติดของสังคม แต่ก็ยังมีหลายคำถามค้างคาใจกันอยู่...