Executive Functions

”คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น
อยู่กับคนอื่นเป็นและมีความสุขเป็น”

แบบสอบถามก่อนดาวน์โหลด มัดรวมเทคนิค Home-Based Learning

แบบสอบถามก่อนดาวน์โหลด มัดรวมเทคนิค Home-Based Learning

แบบสอบถามก่อนดาวน์โหลดเอกสาร มัดรวมเทคนิค Home-Based Learning

เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบทุกช่อง ให้กด Submit ระบบจะแสดง link download  สำหรับให้ท่านทำดาวน์โหลด

ขอบคุณ
วัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลด

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ


Executive Functions

“เราเห็นว่าประสบการณ์ในช่วงปฐมวัย
มีความสำคัญเพียงไรต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาตลอดชีวิต
ทั้งเห็นสภาพแวดล้อมในช่วงปฐมวัยได้ฝังลงใน “สมองของเด็ก”
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมองไปอย่างไร”

Andrew S. Garner, developingchild, havard.edu