Executive Functions

”คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น
อยู่กับคนอื่นเป็นและมีความสุขเป็น”

แบบสอบถามก่อนดาวน์โหลด E Book สำหรับวัย7-12 ปี

แบบสอบถามก่อนดาวน์โหลด E Book สำหรับวัย7-12 ปี

ข้อมูลพื้นฐาน

โปรดระบุข้อมูล


วัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลด

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ


ความรู้เกี่ยวกับ EFExecutive Functions

“เราเห็นว่าประสบการณ์ในช่วงปฐมวัย
มีความสำคัญเพียงไรต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาตลอดชีวิต
ทั้งเห็นสภาพแวดล้อมในช่วงปฐมวัยได้ฝังลงใน “สมองของเด็ก”
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมองไปอย่างไร”

Andrew S. Garner, developingchild, havard.edu