สถาบัน RLG เชิญนักวิชาการสหสาขา ร่วมวิพากษ์หลักสูตรรายวิชา “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” มีผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชาเข้าร่วม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร กลุ่มบริษัท RLG ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย สสส.

เพื่อให้หลักสูตร “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” และคู่มือการสอนรายวิชา“สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง อาจารย์ผู้สอนสามารถนำไปเป็นคู่มือเป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้ จึงได้ทำการเรียนเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรและคู่มือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังรายชื่อ

๑. แพทย์หญิงศิริพร  กัญชนะ       อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข / ประธานคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย

๒. ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์    กุมารแพทย์ด้านโรคทางระบบประสาทศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีวประสาทโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ดร.วรนาท รักสกุลไทย           ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา(แผนกอนุบาล)

4. ผศ.ดร. อัญชลี ไสยวรรณ        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

5. ดร.อัญจลา จารุมิลินท            กรรมการสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ และผู้อำนวยก

6. ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ     อาจารย์ประจำ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร          อาจารย์ประจำ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

8. รศ.ดร. ชลาธิป สมาหิโต          อาจารย์ประจำ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. อาจารย์เกศินี วัฒนสมบัติ       กรรมการสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

10. ดร.ฐาปณีย์ แสงสว่าง          ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. ดร.พรชุลี ลังกา                อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต