ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

ความรู้ชุด: สมองเด็กและเยาวชนกับการเสพติด

โปรแกรมป้องกันฯ แบ่งตามประเภทของระดับการเจาะเข้าหากลุ่มเป้าหมาย  โปรแกรมครอบจักรวาล Universal programs: ออกแบบมาเพื่อประชากรทั่วไป เช่น สำหรับเด็กทุกคนในโรงเรียน โปรแกรมคัดเลือก Selective programs:  ออกแบบเพื่อเจาะจงไปที่กลุ่มที่มีความเสี่ยง...