ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

จะช่วยให้เด็กๆของเรามี Growth Mindset ได้อย่างไร พ่อแม่ ครูและผู้ใหญ่ คือปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยให้ลูกหลานพัฒนากรอบความคิดแบบ Growth Mindset ได้           ดร.คารอล เอส. ดเว็ค จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา...
ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

กรอบความคิดของเรา “เปลี่ยน” ได้ไหม? การที่เราเข้าใจถึงความสำคัญของกรอบความคิดพื้นฐานที่จะนำพาให้เราสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีความสุขในชีวิตนั้น เราต้องพึงตระหนักก่อนว่า ไม่ว่ากรอบความคิดตายตัว (Fixed Mindset) และกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth...
ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

MINDSET ทั้งสองแบบเกิดขึ้นได้อย่างไร กรอบความคิด หรือ Mindset อันเป็นความเชื่อที่คนๆ หนึ่งมีนั้น ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากต้นแบบที่เห็น และประสบการณ์ที่ผ่านมาในวัยเด็ก การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน สิ่งที่พ่อแม่และ ครอบครัวปฏิบัติต่อ...
ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

คนแบบ FIXED MINDSET คนที่มี Fixed Mindset ในเรื่องใดนั้น ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม จะเชื่อและยึดมั่นว่า คุณสมบัติของตนเองเป็นเรื่องที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติปัญญา บุคลิกภาพ มาตรฐานศีลธรรม รสนิยม ไปจนถึงความงดงามทางเรือนร่าง ฯลฯ ...
ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ไปต่อหรือยอมแพ้ อยู่ที่ Mindset ทุกวันนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เรารู้ว่าต้นธารของการกระทำที่แสดงออกมาเป็น พฤติกรรม นิสัย และความเชื่อนั้น เกิดจากกระบวนการที่เซลล์ประสาทในสมองของเราได้รับการกระตุ้น แล้วเกิดการเชื่อมต่อกัน จนเป็นวงจรประสาทที่แข็งแรง...