ลำดับขั้นและระยะวิกฤตของพัฒนาการ

ลำดับขั้นและระยะวิกฤตของพัฒนาการ

ลำดับขั้นและระยะวิกฤตของพัฒนาการ          นายแพทย์อีริค อีริคสัน นักจิตวิทยาพัฒนาการ ได้กล่าวว่า พัฒนาการของมนุษย์มีลำดับขั้นตอน (Epigenesis) และมีระยะวิกฤตของพัฒนาการที่ต้องใส่ใจ มีหลักการพื้นฐาน 3 ข้อ คือ 1....