ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

กรอบความคิดของเรา “เปลี่ยน” ได้ไหม? การที่เราเข้าใจถึงความสำคัญของกรอบความคิดพื้นฐานที่จะนำพาให้เราสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีความสุขในชีวิตนั้น เราต้องพึงตระหนักก่อนว่า ไม่ว่ากรอบความคิดตายตัว (Fixed Mindset) และกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth...